Algemene voorwaarden NZ

De Algemene Voorwaarden van Natuurlijk Zien.

Natuurlijk Zien valt onder de VOF Makkelijke Moestuin, gevestigd te Den Andel. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 02081788

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Natuurlijk Zien. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Natuurlijk Zien.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Natuurlijk Zien erkend. 1.4 Natuurlijk Zien garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Natuurlijk Zien doet er alles aan om artikelen die niet meer in voorraad zijn direct van de site af te halen en/of te melden wanneer er weer geleverd kan worden.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Natuurlijk Zien bestellingen zo spoedig mogelijk doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. In de praktijk leveren we meestal binnen een paar dagen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen 1 maand) na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van de Natuurlijk Zien zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Natuurlijk Zien geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Natuurlijk doen we ons uiterste best hieraan te voldoen maar aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 6 of 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Natuurlijk Zien heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Retourzenden goederen

De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij Natuurlijk Zien via de klantenservice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Natuurlijk Zien er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Natuurlijk Zien, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Natuurlijk Zien. Natuurlijk Zien houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy verklaring.
5.2 Natuurlijk Zien respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Natuurlijk Zien maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Natuurlijk Zien garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Natuurlijk Zien komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Natuurlijk Zien is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Natuurlijk Zien) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van Natuurlijk Zien. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Natuurlijk Zien schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaar en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Natuurlijk Zien gegrond worden bevonden, zal Natuurlijk Zien naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Natuurlijk Zien en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Natuurlijk Zien) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Natuurlijk Zien gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Natuurlijk Zien voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Natuurlijk Zien is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien:

Bij vragen over deze algemene voorwaarden kun je contact met ons opnemen.

NB: Bovenstaande voorwaarden gelden uitsluitend voor artikelen die rechtstreeks door de Natuurlijk Zien geleverd worden.

Artikelen die via de website www.natuurlijk.nl door andere personen of bedrijven worden geleverd vallen onder de voorwaarden van betreffende leveranciers. Natuurlijk Zien is daar niet aansprakelijk voor.